Obchodní podmínky

Čl. 9. Ochrana osobních údajů 9.1. V případě nákupu zboží na www.bened.cz/eshop/ bude společnost BENED –zahradní architektura s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa pro fakturaci a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce. 9.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv. 9.3. Společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 1 roku od uzavření příslušné kupní smlouvy. 9.4. Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, a to společnost FPP Consulting spol.s r.o.. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží) také příslušnému přepravci. -----------------------------------------------------------------------------------

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)

Obchodní společnosti BENED – zahradní architektura s.r.o.,
zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 43843,
se sídlem Dolany 21, 783 16 Dolany,
IČ: 285 76 616, DIČ: CZ 285 76 616,
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu
umístěného na webových stránkách www.bened.cz/eshop/ (dále jen „webové stránky“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „kupní smlouva“).

1.2 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která na tyto OP odkazuje.

1.3 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost před ustanoveními OP.

1.4 Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů, především občanského zákoníku.

1.5 Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6 Prodávající je podnikatelem, osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.7 Kupující - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel kupujícím, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

1.8 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel kupujícím (dále jen „podnikatel“), řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.

Čl. 2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující přistupovat do svého uživatelského účtu. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2.2 Kupující, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webových stránek.

2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).

Čl. 3. Kupní smlouva

3.1 Prezentace zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. Fotografie umístěné na webových stránkách a přiložené k jednotlivému zboží jsou pouze ilustrativní. Na základě žádosti zákazníka je možné zaslání reálné fotografie.

3.2 Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele dle § 1811 odst. 2 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně spotřebitele. Těmito informacemi jsou: Obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa elektronické pošty prodávajícího; označení zboží a popis jeho hlavních vlastností; cena zboží; způsob platby; způsob dodání; případné omezení pro dodání zboží; náklady za balení dodání; údaje o právech z vadného plnění. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním jsou platné pouze pro doručování na území České republiky. Spotřebitel prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi.

3.3 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím (dále jen „objednávka“) přes webové stránky internetového obchodu.

3.4 Veškeré objednávky jsou závazné.

3.5 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se OP, možnostmi platby, dodacími podmínkami, náklady na dodání a balení, reklamačním řádem, možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.

3.6 Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží, kupní ceně a způsobu její úhrady, údaje o způsobu doručení a balení objednávaného zboží a ceny za tyto služby.

3.7 Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit údaje, které do objednávky vložil.

3.8 Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

3.9 Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.

3.10 Prodávající je oprávněn nechat si telefonicky nebo elektronickou poštou od kupujícího potvrdit, ověřit nebo upřesnit objednávku, a to před odesláním potvrzení o přijetí objednávky kupujícího.

3.11 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), zaslané prodávajícím elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího.

3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.13 V případě, že zboží, které bylo kupujícím objednáno v objednávce, nemá prodávající v dispozici, oznámí to kupujícímu a kupní smlouva tak není uzavřena.

3.14 V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní kupní cena daného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.

Čl. 4. Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky

4.1 Kupní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty. V kupních cenách zboží není zahrnuta cena za balení a dopravu zboží.

4.2 V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude prodávajícím upravena daň v souladu s platným právním předpisem.

4.3 Cena za balení zboží (včetně obalového materiálu) je stanovena:

4.3.1 na 30,- Kč za 1 odeslanou zásilku standardní,

4.3.2 na 130,- Kč za 1 odeslanou zásilku nadrozměrnou.

4.4 Náklady na dopravu:

4.4.1 PPL při platbě předem: 115,- Kč,

4.4.2 PPL platba dobírkou: 145,- Kč,

4.4.3 Individuální doprava - dle individuální dohody.

4.5 Platba kupní ceny za zboží a ceny služeb uvedených výše může být provedena následujícími způsoby:

4.5.1 platba v hotovosti při osobním odběru,

4.5.2 platba předem, převodem na účet č. 235375608/0300 pod variabilním symbolem uvedeným v objednávce,

4.5.3 platba v hotovosti na dobírku v místě určené kupujícím v objednávce.

4.5.4 U některého specifického druhu zboží, zejména u zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu nebo při objednávce vyšší než 10.000,- Kč, je prodávající oprávněn požadovat úhradu až 100 % z kupní ceny a ceny služeb uvedených výše předem bankovním převodem dle bodu 4.5.2.

4.6 Objednané zboží se expeduje dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího v co nejkratší době, obvykle do sedmi (7) pracovních dnů od potvrzení objednávky, nejvýše do čtrnácti (14) dnů.

4.7 Objednané zboží je expedováno každý týden od pondělí do pátku.

4.8 Rostliny, u kterých je v položce s cenou uveden způsob odeslání "PPL", jsou expedovány každý týden od pondělí do středy, abychom měli jistotu, že budou dodány do konce týdne.

4.9 Některé rostliny, u kterých je v položce s cenou uveden způsob odeslání "individuální doprava", jsou natolik rozměrné nebo jejich transport vyžaduje specifické podmínky, že je nelze přepravovat skrze klasické přepravní společnosti. V takovém případě bude prodávající kupujícího po jejich objednání kontaktovat a domluvíme se s ním na podrobnostech převzetí či přepravy.

4.10 Při platbě předem převodem na účet se zboží expeduje až po připsání platby na účet.

4.11 Zboží je zabaleno v kvalitní kartónové krabici. Každá rostlina je označena jmenným štítkem a před poškozením ji chrání papírový nebo speciální plastový obal.

4.12 Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.

4.13 Vyexpedování zásilky je kupujícímu standardně oznamované elektronickou poštou nebo prostřednictvím textové zprávy.

4.14 Kupující se zavazuje, že po přijetí oznámení o odeslání objednávky, případně po zanechání odkazu dopravcem, převezme zboží od dopravce neprodleně a v co nejkratším čase, aby nedošlo k poškození, případně znehodnocení zboží.

4.15 V případě, že kupující nepřevezme zboží neprodleně, přechází nebezpečí hrozící z důvodu poškození zásilky nepřevzetím této zásilky včas, na kupujícího.

4.16 Při převzetí zásilky je kupující povinen, ještě za přítomnosti řidiče přepravní služby, zkontrolovat zachování a nepoškozenost obalu zásilky. V případě zjištění poškození obalu zásilky, již při předání zboží, je kupující povinen sepsat s řidičem přepravní služby protokol o poškození a zásilku nepřebrat. Kupující je téhož dne povinen průkazně informovat prodávajícího a sdělit mu, z jakého důvodu obdržené zboží nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky.

4.17 Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží.

4.18 V případě nedodržení postupu výše uvedeného nevzniká kupujícímu nárok z titulu vad zboží, vzniklých při jeho přepravě, ať už kvantitativních, či kvalitativních.

4.19 Kupující je seznámen s tím, že v případě, že bezdůvodně odmítne zboží od dopravce převzít, tj. neoznámí včas a řádným způsobem, že si zásilku nemůže převzít, nebo že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn vyžadovat úhradu vzniklých nákladů vynaložených na odeslání zboží kupujícímu. Tyto náklady sdělí prostřednictvím faktury na adresu kupujícího a kupující je povinen ji neprodleně uhradit. Toto ustanovení neplatí v případě, že kupující včas (alespoň den předem) před expedicí zásilky toto oznámil prodávajícímu a prodávající oznámení kupujícímu potvrdil.

4.20 Nepřevezme-li si kupující zboží, a to se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu, kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených s neúspěšným doručením zboží zákazníkovi. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li zákazníkem uhrazena.

4.21 Kupující se zavazuje, že neprodleně po přijetí zboží- rostlin si podrobně přečte přiložený návod na pěstování a bude se jím řídit.

Čl. 5. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

5.1 Kupující nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží až úplným zaplacením kupní ceny za toto zboží.

5.2 Od nabytí vlastnického práva kupujícím neodpovídá prodávající za případné následné škody na zboží, které by mohly kupujícímu nebo třetím osobám vzniknout v souvislosti s jeho nesprávným a neodborným zacházením.

Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plnění

6.1 Podnikatel má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

6.1.1 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Není-li jakost a provedení ujednáno, plní prodávající v jakosti a provedení vhodné pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.

6.1.2 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 6.1.1, má vadu. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží.

6.1.3 Dodal-li prodávající menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ujednání o vadách zboží a prodávající toto chybějící zboží doplní, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.1.4 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou způsobí prodávající porušením své povinnosti.

6.1.5 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy, ledaže jej prodávající výslovně ujistil, že je věc bez vad nebo vadu lstivě zastřel.

6.1.6 Kupující věc prohlédne co nejdříve od přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, v případě odeslání zboží se tímto okamžikem rozumí převzetí zboží kupujícím od dopravce.

6.1.7 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

6.1.7.1 na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

6.1.7.2 na odstranění vady opravou zboží,

6.1.7.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

6.1.7.4 odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu již není kupující bez souhlasu prodávajícího oprávněn změnit, což neplatí v případě, kdy žádá opravu neopravitelné vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas má práva podle bodu 6.1.8.

6.1.8 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.1.9 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit dle své volby opravou věci nebo dodáním nového zboží, přičemž tato volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6.1.10  Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.

6.1.11  Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

6.1.12  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li vrátit zboží v takovém stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí v případech stanovených občanským zákoníkem.

6.1.13  Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době šesti (6) měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a podnikatelem ujednána doba jiná. Jinak pozbývá práv z vadného plnění.

6.1.14  Neoznámí-li kupující vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

6.1.15  Ke každé prodávané rostlině je přibalena i brožura se základními návody na pěstování dodávaných rostlin. Tento návod je nutné dodržovat, jinak zákazníkovi nebudou uznány práva z vadného plnění.

6.1.16  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese BENED – zahradní architektura s.r.o, Dolany 21, 783 16 Dolany.

6.1.17  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.2 Spotřebitel má při vadném plnění následující práva a povinnosti:

6.2.1 Spotřebitel má práva a povinnosti z vadného plnění jako podnikatel (článek 6.1), a kromě nich má ještě další, níže uvedená, práva a povinnosti z vadného plnění.

6.2.2 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy kupující zboží převzal,

6.2.1.1 má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.2.1.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.2.1.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.2.1.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.1.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.2.3 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v článku 6.2.2, může spotřebitel požadovat dodání zboží nového, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti. Není-li výměna možná, může spotřebitel odstoupit od smlouvy. Je-li však odstoupení od smlouvy vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

6.2.4 Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také tehdy, pokud mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást, zboží opravit, nebo pokud prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo pokud by zjednání nápravy způsobilo spotřebiteli značné obtíže.

6.2.5 Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

6.2.6 Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li prodávajícím a spotřebitelem ujednána doba delší. Při koupi použitého spotřebního zboží se doba pro uplatnění vad zkracuje na dvanáct (12) měsíců.

6.2.7 Spotřebitel není oprávněn uplatnit právo na vady podle předchozího bodu:

6.2.6.1 pokud od prodávajícího koupil zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

6.2.6.2 na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

6.2.6.3 u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

6.2.6.4 vyplývá-li to z povahy věci.

6.2.7 Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Čl. 7. Reklamační řád

7.1 Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací nebo péčí, úmyslným poškozením nebo na závady, na které byl kupující upozorněn předem.

7.2 U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.3 Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemným přípisem.

7.4 \reklamaci lze uplatnit zaslaním na adresu BENED – zahradní architektura s.r.o, Dolany 21, 783 16 Dolany, společně s předložením originálu nebo kopie faktury.

7.5 Reklamaci lze uplatnit i prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu zahradnictvi@bened.cz, do přílohy připojí naskenovanou fakturu nebo ji osobně, či poštou zašle prodávajícímu.

7.6 Reklamaci lze uplatnit i osobně na adrese prodávajícího.

7.7 Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a příjmení, adresu, telefonický a e-mailový kontakt.

7.8 V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.

7.9 Prodávající neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky prodávajícího, případně za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení obyčejné poštovní zásilky.

7.10 Příjem e-mailové reklamace prodávající potvrdí písemně formou e-mailu.

7.11 Kupující je v reklamaci povinen popsat závady na zboží a sdělit, zda považuje vadu za podstatné či nepodstatné porušení smlouvy a v návaznosti na to, je povinen zvolit si své právo dle výše uvedeného článku.

7.12 Pokud se kupující, u zboží které vyžaduje odbornou péči (rostliny), nebude řídit základními návody na pěstování dodávaných rostlin, které jsou přiloženy k zásilce, nebude následná reklamace uznána.

7.13 V případě, že dojde k úhynu rostlin, posuzuje se každá reklamace jednotlivě, tj. zkoumá se, jak došlo k úhynu a kupující je povinen poskytnout součinnost prodávajícímu při zjišťování skutečností podstatných pro posouzení reklamace. Proto je kupující povinen uchovat si i uhynulé zboží. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat vrácení uhynulého zboží zpět v případě, že to povaha reklamace vyžaduje.

7.14 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či péčí prováděnými kupujícím.

7.15 Kupující zašle reklamované zboží spolu s kopií dokladu o zaplacení na adresu BENED – zahradní architektura s.r.o, Dolany 21, 783 16 Dolany běžným balíkem, po předchozím oznámení reklamace.

7.16 Zboží není kupující oprávněn poslat prodávajícímu zpět na dobírku, takové zboží nebude prodávajícím převzato.

7.17 Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů.

7.18 V případě, že je kupujícím spotřebitel rozhodne prodávající nebo jím pověřený pracovník o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.19 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace.

7.20 Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.

7.21 Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání.

7.22 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.

7.23 Práva z odpovědnosti za vady zboží, zaniknou, nebyla-li uplatněna v dobách stanovených body 6.1.13 a 6.2.6.

7.24 Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem v rámci OP ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího vyjadřuje kupující s tímto Reklamačním řádem souhlas.

Čl. 8. Poučení kupujícího – spotřebitele a odstoupení od smlouvy

8.1 Spotřebitel prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v internetovém obchodě v OP seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.

8.2 Prodávající v souladu se svými zákonnými povinnostmi informuje spotřebitele, že má v případě distančního způsobu prodeje a v souladu s § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu, a to do 14 dnů od převzetí zboží.

8.3 Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy prodávajícího písemně informovat s uvedením svých kontaktních údajů.

8.4 Odstoupení od smlouvy je kupující povinen odeslat na adresu: BENED – zahradní architektura s.r.o, Dolany 21, 783 16 Dolany, či na adresu elektronické pošty prodávajícího: zahradnictvi@bened.cz, přičemž toto odstoupení musí být prodávajícímu doručeno nejpozději poslední den lhůty.

8.5 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením prodávajícímu.

8.6 V odstoupení od smlouvy kupující uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

8.7 Odstoupí-li kupující od smlouvy, je povinen prodávajícímu předat nebo odeslat zboží nejpozději do čtrnácti (14) dní od odstoupení od smlouvy na adresu: BENED – zahradní architektura s.r.o, Dolany 21, 783 16 Dolany.

8.8 Kupující není oprávněn zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající takto zaslané zboží nepřevezme.

8.9 Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující.

8.10 Kupující je povinen zboží zaslat prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě tak, aby při přepravě nedošlo k poškození zboží. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Prodávající neručí za případnou ztrátu nebo poškození zboží během přepravy. K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který obdržel kupující společně se zbožím a dále zde musí být uvedeno bankovní spojení (číslo účtu a bankovní ústav), kam lze kupujícímu vrátit zaplacené finanční částky.

8.11 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel a náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu způsobu dopravy, jež byl v době uzavření kupní smlouvy prodávajícím nabízen, ledaže spotřebitel za dopravu neplatil.

8.12 Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky odpovídající kupní ceně a případným nákladům za dopravu do 14 dní od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než mu bude spotřebitelem doručeno zboží, nebo potvrzeno jeho odeslání na adresu prodávajícího.

8.13 Vrátí-li kupující po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, nebo s hodnotou jinak sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu.

8.14 Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

Čl. 9. Ochrana osobních údajů

9.1 V případě nákupu zboží na www.bened.cz/eshop/ bude společnost BENED –zahradní architektura s.r.o. zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa pro fakturaci a adresa pro doručení zboží, pokud má být zboží dodáno na adresu určenou v objednávce.

9.2 Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. provádět za účelem realizace uzavřené kupní smlouvy, dodání objednaného zboží, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených kupních smluv.

9.3 Společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 1 roku od uzavření příslušné kupní smlouvy.

9.4 Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. provádět sama, anebo za tímto účelem pověří, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobu, a to společnost FPP Consulting spol.s r.o.. V případě, kdy bude objednané zboží na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne společnost BENED-zahradní architektura s.r.o. osobní údaje zákazníka (v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pro doručení zboží) také příslušnému přepravci.

Čl. 10. Ostatní ujednání

10.1 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy zahradnictvi@bened.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

10.2 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.

10.3 Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den akceptace objednávky prodávajícím včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.4 Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu sama.

10.5 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

10.6 Kupní smlouva nevyžaduje písemnou formu.

10.7 Veškeré informace publikováné v internetovém obchodě www.bened.cz/eshop/ jsou chráněny autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

10.8 Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 10. 2014

>> Odstoupení od smlouvy (formát PDF)

Produkt byl úspěšně vložen do košíku

Právě jste vložili do košíku
Pokračovat v nákupu V košíku je 0 ks za 0 Kč
Objednat zboží

Pozor změna provozní doby:

pondělí-pátek   9:00-17:00;  sobota   8:00-11:00;  nedělě  zavřeno